Ebu Eyyub Ensari'nin Vefatı

Medineli Müslümanlardan ve hicret sırasında Hz. Peygamber'i evinde misafir eden sahabi olan Eyyub El Ensari, İmam Ali'nin Şialarındandı. İmam Ali (as) ile birlikte Haricilere karşı savaşan Eyyub El Ensari İmam Ali'nin Medine temsilciliğini yapmıştır.

Beni Naccar Kabilesinden olan Ebu Eyyub Ensari, Biset’ten yirmi bir yıl önce Medine’de dünyaya geldi. İkinci akabe biatında hazır bulunarak Hz. Peygamber (s.a.v)’e biat etti. Hz. Peygamber (s.a.a)’in hicretinde O’nu ilk konuk eden Ebu Eyyub olmuştur. Mescid-i Nebi ve yanındaki evin yapılıp bitmesine kadar da Hz. Peygamber (s.a.a) Ebu Eyyub’un evinde kalmıştır.

Fakir birisi olan Ebu Eyyub, biricik keçisini Peygamberin gelişi bereketine kurban etmiştir. Ehl-i Beyt’e olan sevgisinden dolayı Hz. Fatıma’nın düğün merasiminde de Hz. Peygamber (s.a.a)’e bir koyun hediye etmiştir. Müslümanlar arasında kardeşlik merasiminde Hz. Peygamber onunla Mus’ab bin Umeyr’i kardeş etti. Ebu Eyyub Hz. Peygamber (s.a.v)’in bütün gazvelerinde hazır bulunmuş, Hayber Savaşı’nda Hz. Peygamber (s.a.a)’in çadırının muhafızlığını yaparak Peygamberin duasını almıştır.

Ebu Eyyub Hz. Peygamber (s.a.a)’in vefatından sonra Hz. Ali (a.s)’ın safında yer alıp Gadir-i Hum olayına tanıklık eden on iki büyük ve mücadeleci sahabeden birisidir. Üçüncü Halife Osman’a muhalefet edip diğer sahabelerle birlikte şehirlerine mektuplar yazdı, İslam’ın merkezinde olan Medine’de bulunan düzensizlikleri anlattı ve onları bu kötü gidişata karşı mücadele etmeye çağırdı. Mescid’ün Nebi’de cemaat imamlığını yürüten Ebu Eyyub, üçüncü halife Osman’ın öldürülmesinden sonra İmam Ali (a.s)’a ilk biat edenlerdendi.

O bundan sonra meydana gelen Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarında Hz. Ali’nin yanında yer aldı. Biat bozanlar (Nakisin) zalimler (Kasitin) ve dinden çıkanlar (Marikin)’e karşı kahramanca savaştı. Buna, Nehrevan Savaşı'nda Haricilerin başı olan Harkuz bin Zuheyr Sadi’yi öldürmesini örnek gösterebiliriz. Hz. Ali (a.s)’ın şahadetinden sonra Muaviye döneminde Ebu Eyyub Ensari, Bizanslılara karşı savaşmak için İstanbul'a geldi. H.52 yılında İstanbul’un muhasarası sırasında hastalanarak vefat etti. Vasiyet üzerine İslam ordusunun varabildiği en son sınır olan sur duvarının kenarına defnedildi.

İstanbul’un feşinden sonra, Ebu Eyyub Ensari’nin defnedildiği yerde bir türbe ve Eyyub Sultan Camii adıyla bir cami yapıldı. Şimdi Ebu Eyyub Ensari İstanbul’da adını verdiği Eyüp semtinde bütün Müslümanlarca ziyaret edilmektedir. Allah ondan razı olsun…

Diğer Haberler