مسیرهای منتهی به زینبیه

مسیرهای منتهی به زینبیه که مراسم عاشورا در آنجا برگزار می شود و از طرف یونسکو به عنوان بهترین مراسم عزاداری عاشورا در جهان ثبت شده است به این صورت است:

1.   تم (آنکارا-ادیرنه) بعد از گذر از ایستوچ تابلوهای فرودگاه آتاتورک را دنبال کرده و  دومین خروجی هالکالی شما را به سمت زینبیه هدایت خواهد کرد.

2.   تم (ادیرنه-آنکارا) بعد از عبور از گذر از خروجی های محمت بی، تابلوهای فرودگاه آتاتورک را دنبال کرده و دومین خروجی شما را به سمت زینبیه هدایت خواهد کرد.

3.   ای-5 (آنکارا-ادیرنه) بعد از عبور از ینی بوسنا به سمت مسیر فرودگاه آتاتورک رفته و وارد خیابان محمت بی شوید. اولین خروجی هالکالی شما را به زینبیه خواهد رساند.

4.   ای-5 (ادیرنه-آنکارا) وارد مسیر فرعی فرودگاه آتاتورک شده و در مسیر محمت بی حرکت کنید. اولین خروجی هالکالی شما را به زینبیه خواهد رساند.

در صورتی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنید در ایستگاه های ینی بوسنا و یا صفاکوی پیاده شده و سوار مینی بوس هایی شوید که روی آنها به رنگ سبز زینبیه نوشته شده است.

برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس حاصل کنید: محمد توران 05458017676

Diğer Haberler