دانش آموزان آذربایجانی در تئاتر -Ÿ

انجمن خیریه زهرا آنا، در راستای کمک به آموزش و فعالیت های اجتماعی دانش آموزان آذربایجانی اجرای تئاتری را سازمان دهی کرد

در تئاتر "میکروفون در دست توست" که در تاریخ بیست و نهم دسامبر 2013 در مرکز فرهنگی هنری صفاکوی برگزار شد، دانش آموزان آذربایجانی به همراه معلمان خود، محمد ییلمازتکین، توتو مهدییوا، زهرا آهوندوا و سودا امیر شرکت کردند.

این تئاتر با ورود دانش آموزان به سالن آغاز شد و با موسیقی و تشویق حاضرین ادامه یافت.

دانش آموزان آذربایجانی با بیان احساسات خود از انجمن خیریه زهرا آنا به خاطر سازمان دهی این برنامه تشکر کردند.

انجمن زهرا آنا که در مقابل نیاز دانش آموزان آذربایجانی به تحصیل و بهداشت و محرومیت های اجتماعی شان بی تفاوت نمانده و برای خوشحال کردن آنها این تئاتر را هماهنگ کرده بودند، با شادی و غرور این اتفاق برنامه را پایان دادند.

 

 

,

Diğer Haberler