ارزیابی اوزگوندوز از بسته ی دموکر

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز بسته ی دموکراسی که توسط اردوغان ارائه شده است را مورد ارزیابی قرار داد

اوزگوندوز درمورد این مسئله ی مهم کشور با سایت Zeynebiye.com  گفتگو کرد

ایشان در صحبت هایشان گفتند: "ما خواهان دموکراسی هستیم که آزادی، برابری و عدالت ما را تضمین کند، دموکراسی که رای مردم را به مجلس ببرد نه اینکه دور بریزد، دموکراسی که واقعی باشد نه نمایشی. اگر حکومت ما پادشاهی و یا تک حزبی بود چه شکل غیر از این پیدا می کرد؟"

اوزگوندوز سخنان خود را اینگونه ادامه داد: "با این سیستم، رای مردم یا دورریخته می شود و یا در جهتی که رهبران حزب می خواهند به کار گرفته می شود. کاملا واضح است که رهبران این حزب با فشار بیشتری به کار خودشان ادامه خواهند داد."

ایشان با اشاره به این نکته که "من این بسته را رشوه ای می بینم برای ترور نه پاسخی به درخواست های دموکراتیک" ادامه دادند: "در این بسته، نیاز کسانی که خواسته های خود را از طرق دموکراتیک مطرح می کنند نادیده گرفته شده و تهدیدات کسانی که سعی در ایجاد ترور دارند با رشوه پاسخ داده شده است"

او گفت: "من استفاده ی ابزاری از حجاب را قبل از انتخابات درست نمی دانم. کاملا آشکار است که برخی هنوز هم به خاطر عشق به مقام و بقای موقعیت خود از روسری و حجاب استفاده ابزاری می کنند. چه حیف"

Diğer Haberler